HRH The Duke of Edinburgh at Shackleton's memorial cross
Collection of HRH The Duke of Edinburgh
RCIN 2506564

HRH The Duke of Edinburgh at Shackleton's memorial cross

9 January 1957

Michael Parker

Collection of HRH The Duke of Edinburgh

Magnify image